ONTWERP & ONTWIKKELING

De doelstelling en visie van integer bouwen is een visie van open contact, goede samenwerking en vertrouwen geven en waarmaken voor externen en dit voor alle diensten binnen het bedrijf.

Voor de dienst ontwerp en ontwikkeling dient dit, net als in alle andere diensten, op alle ogenblikken van de procedure terug te komen.

Een correcte en open samenwerking als denk- en bouwteam, zowel tussen de diensten onderling als met externen (zoals architect, studiebureaus, bouwdiensten, onderaannemers, leveranciers en klanten) waar men meedenkt en zeer open communiceert over alle facetten van het ontwerpen en bouwen, kan uiteindelijk alleen maar leiden tot een sterker geheel.

Het wederzijds vertrouwen met het O&O rust op jarenlange ervaring en samenwerking.

We ontwikkelen op de eerste plaats met het oog op de tevredenheid van de klant en met het oog op het kan steeds beter.
Een dynamisch en professioneel team (eigen CAD en Revit-tekenaar, verkopers/klantenbegeleiders, calculators en projectleiders-afwerking) begeleidt van A tot Z het te ontwikkelen project tot in de kleinste details.
Door samenwerking met competente studiebureaus en architecten, door de uitgebreide gesprekken met de bevoegde instanties (bouwdiensten, brandweer…) beginnen we steeds met een uitgebreide voorkennis aan een project. 

Als je zegt wat je doet en doet wat je zegt, dan ben je integer bezig. Men is namelijk pas betrouwbaar omdat beloftes worden nagekomen.

Integer bouwen tijdens de procedure ontwerp en ontwikkeling:

Tijdens de start van de procedure wordt in team binnen het bedrijf bekeken of de aangereikte projecten interessant zijn. Haalbaarheidsstudies en rendabiliteitsstudies worden door verschillende mensen bestudeerd om tot een goede beslissing te komen. Prijzen van projecten in diezelfde regio worden onderzocht om tot correcte marktprijzen te komen.

Wanneer projecten worden aangebracht door een architect of er was reeds een architect die werk maakte voor dit project zal na een open gesprek meestal beslist worden om met deze architect ook verder in zee te gaan. 

Vanaf de voorbereiding en tijdens de werken worden alle plannen, werfverslagen, etc. op een platform bijgehouden zodat iedereen (bouwheer/ aannemer/ onderaannemers/ studiebureaus/ architect/ …) steeds onmiddellijk over alle laatste gegevens kunnen beschikken. In voorbereiding wordt regelmatig op kantoor vergaderd met het bouwteam en vanaf de start van de werken wordt wekelijks op de werf vergaderd met architect, bouwheer, aannemer en op regelmatige basis ook studiebureaus, controlebureaus en betrokken onderaannemers. Indien nodig worden nog extra bijeenkomsten gehouden om belangrijke aandachtspunten uit te lichten. 

Het principe binnen onze dienst wanneer het over kwaliteit in de verkoop gaat, is dat we nooit iets zouden willen aanbieden aan een klant waar we zelf niet tevreden over zijn.

Klanten worden door onze verkopers vanaf de start begeleid tot aan de oplevering. Dit biedt hen vertrouwen dat gemaakte beloften door de verkoper ook worden nagekomen tijdens uitvoering. 

Tijdens dit proces wordt steeds open en op zeer regelmatige basis contact opgenomen met de toekomstige eigenaar. Lastenboek en plannen worden overgemaakt en basisbudgetten afwerking en meer- en minwerken worden uitgelegd aan klanten nog voor de verkoopovereenkomst geschiedt. Beslissingen worden steeds besproken en op papier gezet ter bevestiging van de klant. Duidelijkheid is hierbij steeds prioritair. Er wordt ten allen tijde getracht om meer en dichter bij de klant te staan door naar zijn behoeftes en noden te luisteren.

Afwerking van appartementen vallen zo goed als altijd binnen keuze klant ( behalve modelappartementen), dit biedt hen een zekere flexibiliteit. Communicatie over termijnen worden regelmatig overgemaakt om klanten goed op de hoogte te houden. Tijdens afwerking van hun appartement worden klanten enkele malen uitgenodigd om de vooruitgang van de werken te gaan bekijken.

Het aanhouden van termijnen is uiteraard zeer belangrijk.

Indien dit helaas, omwille van onvoorziene omstandigheden, toch niet mogelijk blijkt te zijn, is het uiteraard belangrijk om snel en open te communiceren en samen naar een oplossing te zoeken voor de klant. (Bijvoorbeeld, tijdelijk onderkomen in een van de modelappartementen indien de huidige woning toch verlaten moet worden. Huur van het appartement zal dan worden afgetrokken van de aankoopwaarde van het appartement.)

Ongeveer een week voor de voorlopige oplevering zal de klantenbegeleider een afspraak maken op de werf met de projectleider-afwerking, om een reeds een rondgang in het op te leveren appartement te doen. Op deze manier kan de lijst met opleveringspunten vaak verminderd of tot nul herleid worden. 

Bij de voorlopige oplevering zal steeds de klantenbegeleider als ook de projectleider aanwezig zijn om de klant te begeleiden in zijn oplevering. Indien er openstaande punten zijn, worden deze  genoteerd en wordt er gestreefd om hetgeen we zelf kunnen oplossen binnen een termijn van 2 weken uit te voeren. Voor de andere openstaande punten (werken die enkel door onderaannemers kunnen uitgevoerd worden), wordt er ook steeds gestreefd naar een redelijke termijn.

Aandacht voor nazorg is van groot belang. De nadruk ligt op het nakomen van afspraken binnen een redelijke termijn. Een directe aanpak, kort op de bal spelen bij opvolging en zoeken naar de oorzaak en duidelijke oplossing van het probleem zorgt ervoor dat de klant de minste hinder ondervindt van deze situatie. 

Een tevreden klant is de beste reclame die er kan zijn en dit is waar we steeds weer opnieuw naar moeten streven.

UITVOERING

Tijdens de uitvoeringsfase wordt de bouw van het bouwproject gepland en uitgevoerd.

Het is in deze fase van het bouwproces dat alle betrokkenen met de effectieve realisatie van het project worden geconfronteerd.

De verschillende visies van ontwerpers, opdrachtgevers, klanten, ingenieurs, aannemers en onderaannemers, uitvoerders en werkvoorbereiders komen hier samen. Nu moeten we het “doen”.

Verschillende denkpistes moeten worden afgestemd op elkaar.

Het is in deze fase dat wij als IBO NV van iedereen verwachten dat problemen, conflicten en communicatie op een eerlijke en open manier wordt aangepakt, no nonsens.

Tijdens de werken moeten onze uitvoerders respect tonen voor elkaar, de bouwheer, leveranciers en onderaannemers, voorbijgangers, milieu en omgeving.

Kortom integer bouwen.

AANKOOP

Om een correcte prijs naar onze klant te kunnen voorstellen en al onze afspraken te kunnen nakomen moet IBOnv. Prijs- en kwaliteitsbewust aankopen.

Daarom moet ook met leveranciers en onderaannemers een vertrouwensband worden aangegaan.

En ook hier geldt dus een correcte en open communicatie

Samengevat moet ons aankoopbeleid er naar streven om op correcte wijze, door open communicatie een prijsbewuste en kwaliteitsvolle keuze te maken van aangekochte goederen en diensten.

Dit leidt tot het opbouwen van een sterk vertrouwen tussen IBO en zijn partners.

MAGAZIJN

Om werken te kunnen uitvoeren zoals wij hebben beloofd aan de klant moet een degelijke en goed onderhouden materiële ondersteuning worden geboden aan ons personeel.

Evenzeer moet ons personeel in een veilige, comfortabele en menselijke omgeving kunnen werken.

Ons personeel dient zich anderzijds respectvol te gedragen tov het ter beschikking gestelde materiaal en middelen, de interne voorschriften te respecteren.

Voor een goede organisatie te garanderen zullen aanvragen tijdig worden ingediend, het verkregen materiaal in goede staat en tijdig worden tergbezorgd naar ons magazijn.

Afval dient te worden geselecteerd en te worden afgevoerd naar de daarvoor voorziene recipiënten.